แบบทดสอบ

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ แบบทดสอบครูเดือนฉาย
1. ระบบร่างกายมีกี่ระบบ
2. ธาตุแคลเซียมมีประโยชน์ต่อระบบใด
3. กล้ามเน้ือโครงร่างของร่างกายเรียกอีกอย่างว่าอะไร
ผลคะแนน =
เฉลยคำตอบ:
แบบทดสอบเรื่อง .ระบบกล้ามเนิ้อ.. จำนวน .5.. ข้อ
วิชา สุขศึกษา (รหัส พ 31101...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.4
เรื่อง .ระบบกล้ามเนิ้อ.. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.เดือนฉาน สุวรรณมุสิก .. โรงเรียน.วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา..
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)

ระบบร่างกายทีกี่ระบบ
   10 ระบบ
   11 ระบบ
   9 ระบบ
   12 ระบบ

ข้อที่ 2)
กล้ามเนื้อมีกี่ประเภท
   1 ประเภท
   2 ประเภท
   3 ประเภท
   4 ประเภท

ข้อที่ 3)
ธาตุแคลเซียมมีประโยชน์ต่อระบบใด
   ระบบผิวหนัง
   ระบบกล้ามเนื้อ
   ระบบสืบพันธุ์
   ระบบกระดูก

ข้อที่ 4)
กล้ามเนื้อนอกอำนาจจิตใจคือข้อใด
   กล้ามเนื้อเรียบ
   กล้ามเนื้อหัวใจ
   กล้ามเนื้อลาย
   กล้ามเนื้อโครงร่าง

ข้อที่ 5)
ขน ผม เล็บ เป็นส่วนหนึ่งของระบบใด
   กล้ามเนื้อ
   กระดูก
   โครงร่างร่างกาย
   ผิวหนัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น